ÅRET 1996, v/ daglig leder Lars G. Johnsen

 • Fagråd
 • Personale
 • Regnskap 1996
 • Edb-drift
 • Elektroniske nettverkstjenester
 • AKTIVITETENE I 1996

 • FoU-prosjekter
 • HF-prosjekter
 • Konsulenttjenester
 • Informasjon
 • Tekstarkiv
 • Seminarer, konferanser og annen faglig virksomhet
 • Publikasjoner i 1996
 • ÅRET 1996


  Etter vel et år som daglig leder for Humanistisk datasenter (HD) går jeg over i en annen stilling i UNIFOB. For 1996 er det naturlig å trekke frem HDs konsolidering av den internasjonale og nasjonale posisjonen innenfor senterets satsingsområder. Den internasjonale posisjonen er spesielt knyttet til fire prosjekter. I juni stod HD som lokal arrangør for den årlige ALLC/ACH- konferansen som er den viktigste internasjonale konferansen om databehandling innenfor alle grener av humaniora.
  Sammen med Seksjon for lingvistiske fag ved UiB, er HD partner i det EU-støttede prosjektet SCARRIE, et språkteknologisk prosjekt som skal konstruere kommersielt anvendbare korrekturlesere. Prosjektet er særlig rettet mot brukere som aviser og større forlag.
  HD representerer Norge i EU-prosjektet LE-PAROLE som underleverandør for Instituto Computazionale Richerche Pisa. Dette prosjektet tar sikte på å bygge gjenbrukbare datamaskinelle ressurser for språkbehandling, og 15 europeiske språk er representert i dette prosjektet. HD har som oppgave å bygge et korpus over norsk språk i dette prosjektet.
  I samarbeid med Wittgensteinarkivet og Oxford University Press er senteret med på å lage en elektronisk utgave av Wittgenstein's etterlatte manuskripter. Utgaven vil inneholde en kombinasjon av transkriberte manuskript og faksimile av korresponderende manuskriptsider.
  På den nasjonale og lokale arena har HD også hatt en rolle, spesielt gjennom seminarer innenfor tekstkoding og det nasjonale språkteknologiske samarbeidet. Forholdet til UiB har vært greit, spesielt i forhold til forskere fra HF-fakultetet. Det er også verdt å nevne at publiseringen av Ibsens skuespill på Internettet ble realisert gjennom et samarbeid med Universitetets informasjonsavdeling.
  Dessverre ble ikke planene realisert som skulle samlokalisere Norsk termbank, Wittgensteinarkivet og HD i HDs lokaler. Likevel, arbeidet med dette kom såpass langt at det nå foreligger detaljerte planer for hvordan en slik samlokalisering kan skje, og kanskje det åpner seg nye muligheter i forbindelse med UiBs HF-fakultets opprettelse av et forskningsprogram innenfor humanistisk informasjonsteknologi.

  Lars G. Johnsen
  Daglig leder

  Fagrådet våren 1996


  - amanuensis Ivar Utne, leder
  - professor Helge Dyvik, nestleder
  - professor Harald Jørgensen
  - professor Inger Moen
  - førsteamanuensis Jan Oldervoll
  - førstekonsulent Knuf Hofland har møtt for personalet
  - daglig leder Lars G. Johnsen, sekretær for fagrådet

  Fagrådet høsten 1996

  - amanuensis Ivar Utne, leder
  - professor Helge Dyvik, nestleder
  - førsteamanuensis Jan Oldervoll
  - professor Torbjørn Nordgård, NTNU
  - sjefskonservator Liv Hilde Boe, Norsk folkemuseum
  - førstekonsulent Knuf Hofland, ansattes representant
  - daglig leder Lars G. Johnsen, sekretær for fagrådet

  Personale


  - daglig leder Lars G. Johnsen

  Fast ansatte i Senteret i 1996:
  - konsulent Edle Burgess
  - avd.ingeniør Anders Frihagen (50 % still.)
  - førstekonsulent Knut Hofland
  - konsulent Anne Lindebjerg
  - førstekonsulent Espen S. Ore
  - førstekonsulent Øystein Reigem
  - konsulent Torill Revheim
  - førstekonsulent Per Vestbøstad

  Engasjert personale:
  - sivilarbeider Paul R. Jacobsen (til 6.3.96)
  - fullmektig Anne-Karin Asheim (10.4. - 5.7.96)
  - fullmektig Tor H. Espe (fra 10.4.96)
  - sivilarbeider Snorre Svendsen (fra 27.2.96)
  - førstekonsulent Sjur N. Moshagen (fra 17.7.95)
  - fullmektig Anne-Britt Eide (fra 26.8.96)
  - forsker Hong Liang Qiao (fra 1.9.96)
  - edb-konsulent Paul Meurer (fra 1.7.96)
  - professor Koenraad de Smedt, UiB (Forsker II)

  Andre
  - Stipendiat Martha Thunes, Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap (våren 1996)

  REGNSKAP 1996


  Senteret fikk i 1996 sine inntekter fra tre kilder:
  - NFR (grunnbevilgning i henhold til avtale med NFR)
  - UiB (prosjektmidler)
  - Eksterne oppdragsgivere (inklusive prosjektmidler fra NOS-H)

  INNTEKTER

  NFR, grunnbevilgning2.150.000
  Universitetet i Bergen1.095.250
  Eksterne oppdragsgivere1.700.142
  Sum inntekter4.945.392
  Budsjettavsetning/ Overført fra 1995664.815
  Disponible midler5.610.207

  UTGIFTER

  Lønnsutgifter3.377.849
  Driftsutgifter1.232.849
  Teknisk utstyr/Progr./Service835.420
  Sum utgifter5.446.118
  Budsjettavsetning/overført til 1997164.089
  Disponible midler5.610.207

  Edb-drift


  Utstyrsparken ved HD består av en Novell filtjener med 21 GB platelager og DLT båndenhet; Sun Ultra 1, Sparc 4 og IPX Unix-maskiner med totalt 12 GB platelager og Exabyte Video-8 båndenhet; PCer med hovedsakelig Pentium-prosessorer og Macintosher med 680X0 og PowerPc-prosessorer. I tillegg har vi skannere for papir (med arkmater) og film, ulike laserskrivere og enheter for å digitalisere lyd og video. Vi har utstyr for å brenne CD-ROM, både i Mac-, PC- og lydformat. HD disponerer både LCD-prosjektør og -plate. Vi er tilkoblet UiB-nett/Internett via CISCO ruter og 10 Mbit Ethernet. HD holder også utstyr til en del engasjert personale og gjesteforskere. Ved nyinnkjøp blir utstyr refordelt tilpasset den enkeltes behov.
  I 1996 har vi fortsatt vår fornying av utstyr ved kjøp av flere Pentium-PCer og PowerPC-Macintosher. Ved hjelp av penger fra bl.a. Meltzer-fondet er det kjøpt inn en kraftig Unix-maskin til korpusarbeid. HF-fakultetet gav ekstra penger til platelager, slik at British National Corpus kunne installeres. Båndenheten til vårt Novell-nett er skiftet ut med utstyr som tar 20 GB pr. båndkassett. Vi har kjøpt en kraftig fargelaserskriver, som også er tenkt brukt av ansatte ved HF. Det er anskaffet en LCD-prosjektør (med innebygget lyskilde) som klarer å gjengi alle vanlige skjermoppløseligheter fra PC, Mac og Unix. Prosjektøren gir mye større lysutbytte enn kombinasjonen LCD-plate og overheadprosjektør. Vår Unix tjenermaskin Nora vil etterhvert bli byttet ut med en nyinnkjøpt Sparcstation 4.
  Penger til programvare har stort sett gått med til oppgradering og kjøp av ekstra lisenser. Av ny programvare har vi bl.a. anskaffet programmer for kontorstøtte (Prosalg) og SGML (Panorama Pro og Author/Edithor). Vi har medlemskap i Microsoft Developers Network. I samarbeid med Wittgensteinarkivet er det kjøpt inn World Wide Web-tjenerprogramvare for å publisere Folio Views tekstbaser.

  Elektroniske nettverkstjenester


  HD driver flere World Wide Web-tjenere på ulike plattformer - Unix, Mac og PC. Mye av informasjonen kan fremdeles også nås via elektronisk post, FTP og Gopher. Vi har totalt 600 MB med tilgjengelige filer på våre tjenere. Omtrent halvparten er arkiver over sentrale distribusjonslister innen humanistiske fag. Fra våre tre Web-tjenere hentes det nærmere 2000 filer pr. dag (inkl. ikoner) og fra vår Gopher- og FTP-tjener hentes det fremdeles ca. 1700 filer pr. dag. Totalt blir dette 2,5 filer i gjennomsnitt pr. minutt for alle tjenerne.
  Vi har Web-tilgjengelige baser med tekstdata i ulike språk. I dag tilbyr vi søking i basene med TACT på en Win 3.1 Web-tjener. Men det er etablert en Windows NT Web-tjener som kan publisere Folio Views-tekstbaser, og denne tjeneren vil etterhvert overta for dagens system. Flere prosjekter ved HD og HF bruker Web for søking i tekster fra ulike maskinplattformer. I 1996 ble vår Ibsenbase offisielt åpnet, bl.a. med hjelp fra Informasjonsavdelingen, og hovedsiden har hatt anslagsvis 15 besøk pr. dag siden lanseringen.
  Vi har en meget populær runedatabase som ble etablert på Web i 1995 (hovedsiden hadde over 15.000 oppslag av brukere utenfor UiB i 1996), i tillegg har Odd Einar Haugens runefont, Gullskoen, vært tilgjengelig fra 1996.
  I forbindelse med arrangementet av ALLC/ACH-konferansen i juni 1996 ble det lagt inn informasjon om konferansen, bilder fra universitetet og Bergen by, samt referanser til informasjon om hoteller, universitetet, Bergen og Norge. Program og fyldige abstracts for konferansen ble også lagt inn, og det var mulig å melde seg på konferansen og bestille abstracts via Web. Siden ble bilder fra konferansen lagt inn. Konferansesidene er blitt brukt flittig, også etter at arrangementet var avsluttet.

  FoU-PROSJEKTER


  Humanistisk datasenter (HD) arbeidet med mange forsknings- og utviklingsprosjekter i 1996.

  * NIFST/Norsk Korpus

  http://www2.echo.lu/langeng/en/le2/le-parole/le-parole.html

  Norsk Infrastruktur for Språkteknologi er et samarbeid mellom de datalingvistiske miljøene ved universitetene i Oslo, Trondheim og Bergen.
  Samarbeidet vil utvikle: (1) en tagger for automatisk grammatisk koding av tekst, (2) et komputasjonelt leksikon, og (3) et korpus som skal representere elementer ved norsk språk (Norsk Korpus). Humanistisk datasenters bidrag til NIFST er, foruten det administrative og koordinerende ansvar for samarbeidet, konstruksjon og oppbygging av korpuset.
  HD ble valgt som norsk deltaker i EU-prosjektet PAROLE hvor Norsk Korpus blir videreført. Den norske delen på 8 mill. ord skal ferdigstilles i 1998.
  Oppdragsgiver: NFRs grunnbevilgning/Meltzerfondet (utstyr).
  Medarbeidere: Lars G. Johnsen (prosjektleder), Knut Hofland, Per Vestbøstad.

  * MUSVED og MUSKURS

  http://www.hit.uib.no/regimus/regimus.html

  MUSVED-prosjektet videreutvikler Regimus - et databaseprogram for dataføring av kulturhistorisk kildemateriale - foto, kulturhistoriske gjenstander, kunst- industrigjenstander, boksamlinger m.m. I dag er innsatsen konsentrert om Windows-versjonen (WinRegimus), og denne installeres årlig ved ca. 30 nye institusjoner. Men fortsatt er det mange som bruker Dos-versjonen og eldre DataFlex-baserte programmer og disse vedlikeholdes også. Totalt finnes det omlag 170 installasjoner ved museer og fotosamlinger over hele landet.
  Opplæring tilbys gjennom MUSKURS-prosjektet. Det har blitt avviklet ni kurs i bruken av dataprogrammene ulike steder i landet.
  Oppdragsgiver: NFRs grunnbevilgning.
  Medarbeider: Per Vestbøstad (prosjektleder), Øystein Reigem, Espen S. Ore, Sjur N. Moshagen.
  Prosjektperiode: 1993 - 2001.

  * ALLC/ACH '96 i Bergen

  http://www.hit.uib.no/allc-ach96.html

  ALLC/ACH, Association for Linguistic and Literary Computing og Association for Computers and the Humanities, arrangerer årlig en felles konferanse for databehandling i humaniora. Dette er den viktigste internasjonale konferansen for edb i humaniora generelt. Humanistisk datasenter påtok seg på oppfordring fra ACH og ALLC å arrangere konferansen i 1996.
  Konferansen i Bergen var den åttende felleskonferansen. Konferanseprogrammet ble fastsatt av en programkomité bestående av representanter fra ACH og ALLC, samt én representant fra arrangørinstitusjonen.
  Ved årskiftet 1995/96 var det kommet inn ca. 110 abstracts til vurdering; 77 abstracts ble akseptert. (Noen av disse innleggene omfattet flere foredrag.) I tilknytning til konferansen arrangerte vertsinstitusjonen arbeidsseminar, kollokvier etc. som profilerte institusjonens arbeid. Det ble også satt av plass og tid til demonstrasjoner av pågående prosjekter, utstyr og programvare. Konferansen ble gjennomført med ca. 200 deltakere.
  Humanistisk datasenter har fått utallige positive tilbakemeldinger fra konferansedeltakerne.
  Oppdragsgiver: NFR og HF-fakultetets grunnbevilgning.
  Medarbeidere: Espen S. Ore (prosjektleder), HDs personale.
  Prosjektperiode: 1995 - 1996.

  * ENGELSK-NORSK PARALLELLKORPUS (ENPC)

  http://www.hit.uib.no/enpc.html

  I prosjektet utvikles et maskinleselig korpus med parallelle tekster på engelsk-norsk, norsk-engelsk samt metoder for tilrettelegging og bruk av tekstene. HD har ansvaret for dette arbeidet og for innlegging av tekster.
  Korpus vil bli brukt som datagrunnlag i forskning i oversettelse (human og automatisert) og i kontrastive studier. Det reviderte mål for ENPC på 100 tekstpar ble nådd i løpet av 1996. Jarle Ebeling, Institutt for britiske og amerikanske studier, UiO, har skrevet et søkeprogram for parallelltekstene (TCE). Prosjektet har blitt presentert på flere arrangementer, bl.a. ved ALLC/ACH i Bergen og ved korporakonferanser i Århus og Stockholm. Flere prosjekter i utlandet bruker programvaren som er utviklet, og det er et nært samarbeid med et tilsvarende svensk prosjekt i Lund. I 1996 ble det startet arbeid med sammenkobling av ord i tillegg til sammenkobling av setninger.
  I 1996 ble det i samarbeid med UiO startet arbeid med å legge inn oversettelse til tysk, nederlandsk og portugisisk av noen av tekstene, og et titalls tekster er nå tilgjengelig på 5-6 språk (inkl. svensk via det nevnte svenske prosjektet). HD har totalt lagt inn 75 tekster, inkludert noen franske tekster, i løpet av 1996.
  Høsten 1996 har Stig Johansson ledet en forskergruppe i kontrastiv analyse ved Senter for høyere studier (SHS) i Oslo og Knut Hofland har hospitert i denne gruppen flere ganger utover høsten.
  Det er knyttet flere personlige forskningsprosjekter til prosjektet.
  Oppdragsgiver: NFRs grunnbevilgning.
  Medarbeidere: Prof. Stig Johansson, UiO (prosjektleder for hele prosjektet), Knut Hofland (prosjektleder for HDs del). Ved UiO har Signe Oksefjell ansvar for tekstene.
  Prosjektperiode: 1993 - 1996.

  * SØRSAK

  http://www.hit.uib.no/korp-ural/sorsak.html

  Prosjektet er del av et større nordisk prosjekt, "Datamaskinell dokumentasjon av utsette uralske språk", finansiert av NOS-H, med formål å bygge opp en rekke lingvistisk orienterte korpus over små uralske språk.
  Sørsak er HDs del av dette prosjektet, og samarbeider med Lingvistisk institutt, NTNU om arbeidet med sørsamiske korpus innenfor den nordiske prosjektrammen. Sørsak begynte formelt 1. juni 1996, men kom ikke skikkelig i gang før i september. Det ble holdt tre møter i Trondheim/NTNU i forbindelse med prosjektet. To prosjektmøter er avholdt i Helsingfors innenfor det nordiske fellesprosjektet. Det er laget flere dataprogrammer som skal lette kodingen av tekstene, og som samtidig bygger opp en liste over ordformer med tilhørende morfologiske koder. Disse programmene er gjort tilgjengelige over Internettet via en Web-side. Kodingen av tekster er begynt, men bare på mindre tekster til øvingsbruk.
  Tekster til korpuset er delvis innskannet, men ikke ferdig OCR-lest.
  Det har vært visse problemer knyttet til opphavsretten og bruk av tekster for prosjektet, og disse er ved utgangen av 1996 fortsatt ikke løst.
  Oppdragsgiver: Prosjektmidler fra NOS-H.
  Medarbeider: Sjur N. Moshagen (prosjektleder).
  Prosjektperiode: 1996 - 1997.

  * The Word Combinatory Dictionary Project - WCD

  http://www.hit.uib.no/qiao/proj/pr-combdict.html

  The Word Combinatory Dictionary Project (WCD), ledet av Hong Liang Qiao, startet i september 1996. Prosjektet vil studere bruk av ord i sammenheng med nært plasserte ord i en syntaktisk kontekst. Metoden for automatisk å finne syntaktisk relaterte ord som opptrer sammen, bygger på kriterier utviklet i prosjektet. Så langt er et Unix-basert skript blitt brukt til å hente ut ord i fire typer relasjoner der hovedordet er et substantiv:
  Venstrekontekst: substantiv-SUBSTANTIV, adjektiv-SUBSTANTIV, verb-SUBSTANTIV og preposisjon-SUBSTANTIV
  Høyrekontekst;: SUBSTANTIV-substantiv, SUBSTANTIV-adjektiv, SUBSTANTIV-verb og SUBSTANTIV-preposisjon
  For tiden arbeides det med én million merkede ord som finnes i Lancaster-Oslo/Bergen-korpuset (LOB) i en forstudie. Når uthentingsprogrammet er utviklet tilfredsstillende, vil man prøve på et større materiale, fortrinnsvis British National Corpus. Innen utgangen av juni 1997 vil en prototyp av en ordbok basert på LOB bli gjort tilgjengelig over Web.

  * NOLA, Networking of Literary Achives

  http://gonzo.hd.uib.no/Nola/Nola.html

  Høsten 1995 ble det sendt en EU-søknad i samarbeid med Royal Institute of Technology, Stockholm, Royal Library, Stockholm, Oxford University Computing Services, Oxford Text Archive, Forschungs-Institute "Brenner-Archiv", University of Innsbruck Library, og Dorset County Museum, Dorchester.
  Søknaden om støtte til NOLA ble avslått av den europeiske kommisjonen, og arbeidet med NOLA har i 1996 vært rettet mot å lage en ny EU-søknad. Imidlertid, siden senteret nå er med i tre EU-prosjekter, har vi ikke funnet ressurser til å ferdigstille søknaden. HD vil dermed ikke fortsette arbeidet med NOLA i 1997.
  Prosjektperiode: 1995-1996.

  * NOTA - Norsk tekstarkiv

  I NOTA samles det inn nyere avistekster for datamaskinelle analyser, og tidligere innsamlet tekstmateriale vedlikeholdes. Ulike utvalg fra samlinger av maskinlagret tekst er levert studenter og forskere til bruk i forsknings- og utviklingsarbeid.
  Høsten 1996 begynte arbeidet med innlesning (OCR) av Hamsun-tekster med tanke på å lage et Hamsun-korpus.
  Dette er et akademisk samarbeide Tekstlaboratoriet ved HF-fakultetet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø/Hamsun-selskapet og Institutt for sosialforskning (INAS), Oslo.
  Oppdragsgiver: NFRs grunnbevilgning.
  Medarbeider: Per Vestbøstad (prosjektleder).

  * ACO*HUM - Advanced Computing in the Humanities

  http://www.hit.uib.no/AcoHum/aco-hum.html

  ACO*HUM er et tematisk nettverk i SOCRATES-programmet. HD har "sub-area coordinator"-ansvar for området "Textual Scholarship and Repositories". Det har vært avholdt et "area core group" - møte i London.
  HD har i tillegg ansvar for IT-arbeid i prosjektet og har arbeidet med deltagerdatabaser og prosjektets sider på Web.
  En første rapport skal foreligge i april 1997. Alt i alt har mer enn 100 universiteter og organisasjoner i Europa meldt sin interesse for dette arbeidet.
  Oppdragsgiver: EU-midler (reiser) og HF-fakultetets grunnbevilgning (m/ekstra tilskudd).
  Medarbeidere: Koenraad de Smedt (prosjektleder), Espen S. Ore.
  Prosjektperiode: Desember-96 - 1.4.97 (1. fase).

  * WEF - Wittgenstein Electronic Facsimile

  Omdøpt til WN-BEE - Wittgenstein's Nachlass, Bergen Electronic Edition
  http://www.hit.uib.no/wab/pubplan.htm

  Prosjektet har som mål å utgi Wittgenstein's Nachlass som transkribert og søkbar tekst og som faksimile. Prosjektet er et samarbeid mellom HD, Wittgenstein-arkivet ved UiB (WAB) og Oxford University Press (OUP). WN-BEE vil bli publisert i fire "bind", og det første bindet ventes klar høsten 1997.
  I 1996 er 600 sider av Wittgenstein's Nachlass blitt fotografert i Cambridge. Disse fotografiene er overført til PhotoCD i Bergen og blir i 1997 brukt som basis for en prototyp.
  Oppdragsgiver: HF-fakultetets grunnbevilgning.
  Medarbeidere: Claus Huitfeldt (prosjektleder, WAB), Franz Hespe (WAB), Espen S. Ore (prosjektleder, HD), Øystein Reigem (HD).
  Prosjektperiode: 1996-1999.

  * SCARRIE

  http://guagua.echo.lu/langeng/en/le3/scarrie/scarrie.html

  SCARRIE er et EU-støttet prosjekt som skal lage kommersielt anvendbare korrekturlesingsverktøy for de skandinaviske språk.
  Prosjektansatte: Murat Fatih Kiziltan, hovedfagstudent Knut Olav Homlong.
  Referansegruppe: Norsk Infrastruktur for Språkteknologi (NIFST).
  Ressursperson: Project officer Iain Urquhart (EU).
  Faglige samarbeidspartnere: WordFinder Software AB, Sverige (Coordinating partner); Humanistisk datasenter, Norge (Project partner); Center for Sprogteknologi, Danmark (Project partner); Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik, Sverige (Project partner); Svenska Dagbladet, Sverige (Project partner); Munksgaard International Publishers, Danmark (Subcontractor); Berlingske Tidende, Danmark (Subcontractor); Bergen Trykk AS, Norge (Subcontractor); Upsala Nya Tidning, Sverige (Subcontractor); Stichting Cognitieve Technologie, Nederland (Subcontractor); Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab, Danmark (Subcontractor); Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Danmark (Subcontractor); ID Scandinavia / IDE as, Norge (Subcontractor); Department of Linguistics, NTNU, Norge (Subcontractor).

  HF-PROSJEKTER


  * FRANSK-NORSK PARALLELLKORPUS (FNPC)

  FNPC korpuset vil bli en del mindre enn ENPC (se side 11). I 1996 ble det lagt inn nærmere 30 tekstpar.
  Oppdragsgiver: HF-fakultetets grunnbevilgning.
  Medarbeidere: Harald Ulland og Tove Jacobsen, Romansk institutt, Seksjon for fransk, Knut Hofland og Anne Lindebjerg, HD.

  * COLT - The Bergen Corpus of London Teenage Language

  http://www.hit.uib.no/colt/

  COLT er et talespråkkorpus bestående av ca. 500.000 ord spontan samtale mellom 13-17-åringer i London. COLT ble tilrettelagt som en del av British National Corpus, men har blitt videre sjekket og bearbeidet i Bergen. HD tilrettelegger korpuset for søking med TACTWeb og har også foretatt systematiske rettelser og kontroller. Det korrigerte materialet ble i 1996 sendt til Lancaster for å bli ordklassemarkert på nytt.
  Oppdragsgiver: HF-fakultetets grunnbevilgning
  Medarbeidere: Anna-Brita Stenström (prosjektleder), Engelsk institutt, Knut Hofland, HD.

  * EVA - Evaluation of English in Norwegian Schools

  http://129.177.211.69/i/Engelsk/EVA.html

  EVA-prosjektet bygger opp et korpus over både muntlige og skriftlige engelskprøver blant elever i skolen. HD har i 1996 gitt innledende konsulentassistanse mht. koding, og vil i 1997 tilrettelegge korpusmaterialet for søking via TACTWeb.
  Oppdragsgiver: HF-fakultetets grunnbevilgning.
  Medarbeidere: Angela Hasselgren (prosjektleder), Engelsk institutt, Knut Hofland, HD.

  * KONSULENTTJENESTER


  Senteret har i 1996 hatt flere mindre konsulentoppdrag for ulike private og offentlige oppdragsgivere. Senterets konsulenter gir jevnlig veiledning til de humanistiske fagmiljøene om bruk av informasjonsteknologi. Dette gjelder veiledning i bruk av utstyr og programvare, og informasjon om forskningsmiljøer i Norge og andre deler av verden.
  Spesielt gjelder dette bruk av programmer for analyse av tekster. Vi gir råd om valg av program og har laget en oversikt over tekstressurser og programressurser som finnes på Internettet - http://www.hit.uib.no/text.htm.
  Vi har gitt assistanse i bruk av TACT og WordSmith og andre programmer, samt hvorledes vårt tekstmateriale kan brukes via Internettet.
  Vi har også generert tekstbaser og produsert ordlister for eksterne oppdragsgivere.

  * INFORMASJON


  Senteret har fortsatt det praktiske og tekniske ansvaret for ICAME Journal, som kom ut med ett nummer i 1996 (nr. 20, 150 sider). Redaktør er prof. Stig Johansson, Institutt for britiske og amerikanske studier, Universitetet i Oslo. Senteret vil i årene fremover konsentrere sitt informasjonsarbeid om elektroniske tjenester.
  Senterets tilbud i 1996 på dette feltet besto av ICAME/Corpora List (1050 medlemmer) og HUM-EDB (140 medlemmer). Sistnevnte inkluderer en populær konferanseliste som også kan leses via Gopher.
  Senteret har også ansvaret for utgivelsen av Nordic Linguistic Bulletin (NLB), som kommer ut med en månedlig elektronisk versjon (90 medlemmer) og en kvartalsvis skriftlig versjon (130 abonnenter). I Senterets rapportserie er det til nå kommet 71 utgivelser.

  Følgende rapporter er utgitt i 1996:
  Nr. 64 (3. utg.) Anne Haavaldsen og Espen S. Ore: Runer i Bergen. Foreløpige resultater fra prosjektet "Databehandling av runeinnskrifter ved Historisk museum i Bergen". ISBN 82-7283-076-0 (1. utg.), ISBN 82-7283-079-5 (2. utg.), ISBN 82-7283-084-1 (3. utg.). ISSN 0800-5796. http://gonzo.hd.uib.no/NCCH-Docs/Runehtml/RiBWWW/Norsk/ribindex.htm
  Nr. 69. Årsmelding 1995. Humanistisk datasenter. ISBN 82-7283-082-5. ISSN 0804-8800. Gratis. http://www.hit.uib.no/aar96nor.html
  Nr. 70. ALLC-ACH '96, Book of Abstracts. Conference abstracts, posters and demonstration, Humanistisk datasenter. ISBN 82-7283-083-3. ISSN 0804 8800. Kr. 250.-. http://www.hit.uib.no/book-of-abstracts.html
  Nr. 71. Anne Haavaldsen and Espen S. Ore: Runes in Bergen. ISBN 82-7283-086-8. ISSN 0804-8800. Kr. 100.- frakt kommer i tillegg. http://gonzo.hd.uib.no/NCCH-docs/Runehtml/RiBWWW/English/runeindex.htm.

  TEKSTARKIV


  * ICAME - International Computer Archive of Modern and Medieval English

  http://www.hit.uib.no/icame.html

  ICAME-materialet består av fem store og noen mindre korpora av maskinleselig engelsk tekst. Senteret er sekretariat for ICAME og sørger for salg av data og program. Utsending og informasjon via filtjenere, drift av Corpora distribusjonsliste og tilrettelegging av program og data om korpora pågår kontinuerlig.
  Det er i 1996 effektuert i alt 65 enheter med ICAME- materiale, derav 42 CD-ROM. Bestillingene er kommet fra 16 land.

  SEMINARER, KONFERANSER OG ANNEN FAGLIG VIRKSOMHET


  HD-seminaret arrangeres hvert semester. Hensikten er å ta opp temaer innen Senterets fagområder, med lokale, nasjonale og internasjonale innledere.
  Seminaret er tildels lagt opp i form av "mini-seminarer" over to dager, der man tar opp sentrale emner, med internasjonale innledere. Senterets ansatte bidro med til sammen åtte innlegg på vårens HD-seminar og fire innlegg ved høstens tekstkodings- og -analyse-seminar.
  Senteret arrangerte et seminar om tekstkoding 6.-10. mai 1996, med støtte fra HF-fakultetet ved UiB. Eksterne forelesere på seminaret var Lou Burnard, redaktør av TEI (Text Encoding Initiative), Allan Renear (filosof og ekspert innenfor feltet tekstkoding) og Tony McEnery, kjent innenfor korpusbasert lingvistisk forskning. Seminaret trakk over 20 deltagere fra universiteter i Norge og Danmark.
  Senteret arrangerte i forkant av ALLC/ACH-konferansen i juni et todagersseminar i tekstkoding. Seminaret tok opp fundamentale problemstillinger i forbindelse med kodet tekst, og presentasjon av tekst i elektronisk form ved bruk av SGML, TEI og MECS, sistnevnte utviklet ved Wittgensteinarkivet i Bergen. Høsten 1996 arrangerte HD et femdagers seminar om tekstkoding og -analyse. Til dette seminaret var Karsten Kynde fra Søren Kierkegaard Forskningscenter, Københavns Universitet, invitert som gjesteforeleser.
  Knut Hofland avsluttet i 1996, sammen med Jan Aarts fra Universitetet i Nijmegen, arbeidet med review av EU-prosjektet CRATER, (Corpus Resources and Terminology Extraction). http://www.comp.lancs.ac.uk/ computing/research/ucrel/projects.html#crater
  HD sluttet seg i mars 1996 til "Academic Development Group" (ADG) for COSMAS II, et system for søking i korpus, utviklet ved Institut für deutsche Sprache, Mannheim. ADG skal utteste og evtentuelt videreutvikle systemet. Det var to møter i gruppen i 1996. COSMAS II var et resultat av EU-prosjektet MECOLB. Programmet skal ved HD testes ut på forskjellig materiale som norske tekster, Ibsenkorpuset og COLT (med lydprøver).
  http://guagua.echo.lu/langeng/en/mlap93/mecolb.html
  Senterets ansatte har deltatt på 15 konferanser nasjonalt og internasjonalt. Det er holdt syv innlegg og flere presentasjoner.

  Espen S. Ore:
  Fagpedagogisk dag med tema: "Legg deg ut på nettet". Foredrag: Kunsten å lage egne WWW-sider.
  Medieval Epigraphy Conference, St Hilda's, Oxford. Foredrag: Computerizing Rune Forms. Demo: WWW-runedatabase.
  HD-seminar: RuneTYPE, demo av bildeverktøy brukt på runebilder.
  Konferansen Text Analysis Software, samt møte i Princeton, USA.
  Nordisk nettverk for edisjonsfilologer. Foredrag: Elektroniske tekstutgaver, Ibsen og Wittgenstein.
  Seminar i tekstkoding ved Universitetet i Bergen. Foredrag: Wittgenstein i elektronisk faksimile og Fra hypertekst til SGML og tilbake.
  SGML-brukergruppe i Norge, seminar på Klekken. Foredrag: TEI videreutvikles, om tekstkoding i tekstorientert forskning.

  Knut Hofland:
  Languages in Contrast, Århus. Foredrag: Use of WWW in collecting and browsing parallel texts.
  The Seventeenth ICAME Conference in Stockholm. Foredrag: Alignment of parallel texts: Some experiments on different language pairs.
  ALLC/ACH '96. Demo: ENPC/Engelsk-Norsk Parallellkorpus.
  TALC '96 Teaching and Language Corpora, Lancaster, med workshop. Demo: ICAME CD-ROM.
  Senter for høyere Studier (SHS), Oslo. Seminarinnlegg: Sentence and word alignment of texts from different language pairs.

  Lars G. Johnsen:
  Workshop on Nps. Foredrag: Semantics of singular Nps.
  Symposium om korpusbasert leksikografi. Foredrag: NIFST og kvalitetssikring av korpus.
  ALLC/ACH '96. Foredrag: Networking of Literary Archives.

  Øystein Reigem:
  Seminar "Demonstrasjon av program for kulturminneregistrering på data", Nedre Eiker kommune - for kommunale kulturmedarbeidere i Buskerud. Demo og foredrag: WinRegimus.
  Seminar MDA Terminology Workshop, Oxford.
  CECA '96: New Strategies for Communications in Museums, Wien.
  Seminar om bruk av tesauri i museer, Wien. Demo: WinRegimus.
  Seminar om nettverksløsninger for databaser, Graz. Demo: WinRegimus.
  Teknologidagene i Bergen - Internett/Intranett.

  Per Vestbøstad:
  Seminar, datamodell-verksted for CIDOC sin internasjonale Data Model Group, Kreta. Demo av WinRegimus.
  Nordisk Museumsmesse i Gøteborg.
  Brukermøte for utviklere av applikasjoner vha produkter fra Revelation Software, Helsingborg. Demo: WinRegimus.
  CECA '96: New Strategies for Communications in Museums, Wien.
  Seminar om bruk av tesauri i museer, Wien. Demo: WinRegimus.
  Seminar om nettverksløsninger for databaser, Graz. Demo: WinRegimus.
  Konferansen "De nordiske museer og informasjonsteknologien", København.

  Publikasjoner i 1996


  Espen S. Ore: "Arbeidsrapport - Runeprosjektet" (http://gonzo.hd.uib.no/NCCH-docs/runes.html)
  Per Vestbøstad: Ny versjon av brukerveiledning: "WinRegimus-håndboka: v. 1.4B"
  (http://www.hit.uib.no/musved/winregim.html)  Siden ble sist oppdatert 12.06.97
  Anne Lindebjerg