ÅRSMELDING 1999
Wittgensteinarkivet i Bergen

Sammendrag

I løpet av 1999 fullførte Wittgensteinarkivet den elektroniske utgaven av hele Ludwig Wittgensteins Nachlass. Utgaven blir publisert på Oxford University Press i løpet av år 2000. Dermed kan vi med tilfredshet konstatere at et mangeårig arbeid er fullført i samsvar med målsettingen.

Utgivelsen av Wittgensteins Nachlass er ikke bare et viktig tilskudd til studiet av vårt århundres filosofi. Den er også det første verk av en slik stør­relse som helt fra starten av er planlagt og utviklet utelukkende på digital basis.

Wittgensteinarkivet nedlegges fra 31.12.99 som egen enhet ved Universitetet i Bergen. Vedlikehold av prosjektet er imidlertid sikret gjennom en avtale mellom Filosofisk institutt og HIT-senteret.

Målsetting og prosjektplan

Wittgensteinarkivets formål har vært å produsere en maskinleselig versjon av Ludwig Wittgensteins Nachlass for publisering i samarbeid med Wittgen­stein Trustees og Oxford University Press. Målet har vært å gjøre det samlede Nachlass tilgjengelig på CD-ROM. Utgaven omfatter transkriberte, søk­bare tekster og faksimiler av manuskriptene lenket til tekstene.

Prosjektet har drevet en utstrakt utadrettet virk­somhet. Utenlandske gjesteforskere ved Wittgen­steinarkivet har bidratt med forskning, forelesninger og veiledning i betydelig omfang. For øvrig har prosjektets ansatte deltatt i konferanser og andre faglige arrangement.

Styre, organisering og administrasjon

Wittgensteinarkivet har vært organisert som forsk­ningsprosjekt ved Filosofisk institutt, Universite­tet i Bergen. Prosjektet har hatt sitt eget budsjett og sitt eget styre. Prosjektets ansatte har hatt stem­merett ved Filosofisk institutt. Det historisk-filoso­fiske fakultetet har hatt budsjettansvar for prosjektet.

Medlemmer i Wittgensteinarkivets styre har i 1999 vært kontorsjef Hilde H. Bretvin, professor Kjell S. Johannessen, forsker Alois Pichler, førstea­manuensis Vigdis Songe-Møller og professor Orm Øverland. Styrets leder var professor Orm Øver­land og nestleder professor Kjell S. Johannessen. Det ble avholdt to styremøter i perioden.

Personale

I perioden 01.01.-31.12.99 har ni personer vært ansatt ved Wittgensteinarkivet:

 • Christiane Blume, konsulent, 20 %, hele året.
 • William T. Boos, forsker, 01.03-31.08.
 • Peter Cripps, førstekonsulent, 80 %, hele året.
 • Jürgen Gercken, forsker, 15.03.-31.08.
 • Franz Hespe, forsker, hele året.
 • Claus Huitfeldt, førsteamanuensis (daglig leder), hele året.
 • Heinz Wilhelm Krüger, forsker, 80 %, hele året.
 • Alois Pichler, forsker, 80 %, hele året.
 • Yngve Simmenes, konsulent til 24.02.

Følgende sivilarbeidere tjenestegjorde i 1999:

 • Øystein Hide, t.o.m. 20.11.
 • Kjetil Johnsen, f.o.m. 15.04.

Tekstarbeid

Arbeidet med tilrettelegging av tekst har som alltid vært hovedaktiviteten i prosjektet. I 1999 ble det transkribert ca. 500 sider og korrekturlest ca. 5 700 sider. Dermed var hele Wittgensteins Nachlass på knapt 20 000 sider tilrettelagt og ferdigstilt i elek­tronisk form.

Det ble også gjort et betydelig arbeid med forbe­redelse til publisering, særlig med retting av mate­matisk og logisk notasjon, tilrettelegging av grafikk, konvertering av transkripsjoner til publise­ringsformat, produksjon av de siste 6 000-7 000 sidene til faksimilen samt generell feilretting.

Bind I av den elektroniske utgaven ble publisert i 1998. Bind II ble publisert første halvår 1999. Bind III var ferdigstilt for publisering høsten 1999. Av praktiske grunner blir bind III imidlertid først publisert sammen med bind IV, som utgis våren 2000.

Samarbeid med forskningsprosjekter ved Universitetet i Bergen

Utgivelsen av de digitaliserte faksimilene er et sam­arbeid mellom HIT-senteret, Wittgensteinarkivet og Oxford University Press. Wittgensteinarki­vet er ansvarlig for de redaksjonelle prinsippene, HIT-senteret for redigering og tilpasning av faksi­milene, og OUP arrangerer fotografering av manuskriptene.

Internasjonalt samarbeid

I løpet av 1999 har Wittgenstein Trustees som van­lig blitt holdt informert om Wittgensteinarkivets aktiviteter.

Det ble holdt to møter mellom Wittgensteinarki­vet og Oxford University Press, ett i april og ett i desember.

Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Brennerarkivet ved Universitetet i Innsbruck og Wittgensteinarkivet. Brennerarkivet arbeider blant annet med en elektronisk utgave av Wittgensteins korrespondanse. Wittgensteinarkivet og Brenner­arkivet samarbeidet i 1999 om en plan for videre koordinering av utgavene.

I samsvar med samarbeidsavtalen med The Uni­versity of Hertfordshire har Michael Biggs fortsatt arbeidet med klassifikasjon av Wittgensteins illus­trasjoner.

Gjesteforskere og studenter

I 1999 har Wittgensteinarkivet hatt følgende uten­landske gjesteforskere og studenter:

 • Michael A.R. Biggs, Hertfordshire, mai og november-desember.
 • Elke Plazer, Graz, januar-juni.
 • Kevin Cahill, Virginia, hele året.
 • John Atkins, Maryland, desember.
 • Victor Rodych, Toronto, august.
 • Rasa Davidaviciai, Vilnius, januar-mars.

Publikasjoner

 • Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen: Wittgenstein's Nachlass. The Electronic Edition. Volume II. Oxford 1999.
 • Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen: Wittgenstein's Nachlass. The Electronic Edition. Volume III. Oxford 1999.

Regnskap og budsjett

Wittgensteinarkivet fikk i 1999 støtte fra HF-fakul­tetet (ca. 750 000), Det akademiske kolle­gium (880 000) og Norges forskningsråd (400 000). I tillegg ble det overført ca. 180 000 fra 1998. Regnskapet avsluttes i balanse.

Vedlikehold

Wittgensteinarkivet nedlegges fra 31.12.99 som egen enhet ved Universitetet i Bergen. Vedlikehold av prosjektet er imidlertid sikret gjennom en avtale mellom Filosofisk institutt og HIT-senteret. Ifølge denne avtalen vil inntil ett årsverk årlig stilles til disposisjon for vedlikehold av utgaven.